Gransking

Mulige kritikkverdige forhold i virksomheten kan avdekkes på ulike måter; for eksempel av styremedlemmer, revisor eller ved at ansatte varsler til virksomhetens ledelse som sin arbeidsgiver. Kunnskap om mulige kritikkverdige forhold innebærer potensiell risiko for virksomheten og dens interessenter. Det kan derfor være kritisk å komme til bunns i de faktiske forhold.

Noen ganger er retten til å kreve granskning direkte lovregulert, som styremedlemmers rett til å kreve granskning etter aksjelovene. Fra 1. januar 2020 gjelder det også en lovpålagt plikt om forsvarlig undersøkelse av alle mottatte varsler fra virksomhetens ansatte.

Vi besitter tverrfaglig kompetanse innen juss, økonomi/regnskap/revisjon, ledelse/organisasjon, organisasjonspsykologi samt personvern/informasjonssikkerhet og etterforskningsmetodikk/politimetode. Det innebærer at et granskingsteam kan sammensettes med de ressursene den konkrete saken krever.

Tjeneste-områder

Arbeidsmiljøforhold

Gransking av arbeidsmiljøet er krevende. Ofte kan en gransking føre til en forverring snarere enn en forbedring av arbeidsmiljøet.

Før gransking besluttes er det derfor viktig at andre tiltak prøves eller vurderes.

Økonomiske forhold

Gransking av økonomiske forhold er vanligvis en god måte for å få avklart faktiske forhold. Det kan gjelde spørsmål om korrupsjon eller andre økonomiske disposisjoner.

 

Det kan gi et godt grunnlag for å treffe nødvendige tiltak.

Miljøforhold

Som for økonomiske forhold egner gransking av miljømessige forhold seg godt for gransking. Ofte er det avgjørende å få faktiske forhold avklart.

Resultat av en gransking kan gi et godt grunnlag for beslutninger om tiltak.

Selskapsforhold

Aksjeloven har særlige regler om gransking.

Gransking kan gjennomføres av selskapet selv eller etter beslutning av domstolene.

Hvordan granske?

Advokatforeningen har egne retningslinjer for gransking.

Andre profesjoner har ikke slike retningslinjer. Det er derfor store variasjoner i hvordan granskinger gjennomføres.