Hva vi gjør

ADI Rådgivning og ADI Advokater gir råd til eiere, styrer og ledere. Vi gir råd på tvers av fagfelt som økonomi, ledelse, juss og organisasjon. Våre råd tilpasses kundens behov slik at de ikke blir mer omfattende enn nødvendig. Våre rådgivere har meget lang, bred og sammensatt erfaring.

Rådgivning til eiere:
Eiere treffer de avgjørende beslutninger for virksomheten knyttet til framtidig eierskap, finansiering, styresammensetning etc. En samtalepartner utenfor virksomheten bidrar til å styrke grunnlaget for beslutningene.

Rådgivning til styrer:
Styrearbeid er krevende og ansvarsfullt. Styresaker er ofte av stor viktighet med hensyn til gevinst og risiko, og kan være komplekse og sammensatte. Da vil ADI sin samlede kunnskapsbredde kunne være til stor nytte for deg som kunde. Både styremedlemmer hver for seg og styret samlet vil kunne ha nytte av våre råd.

Rådgivning til ledere:
Rollen som leder er ofte ensom, og mange ledere søker en samtalepartner og rådgiver utenom virksomheten. Gode råd bør gir bedre beslutninger – både med hensyn til økt verdiskapning, og det å unngå fallgruver med juridiske og økonomiske konsekvenser.

Arbeidslivets rettsforhold:
Et godt og velfungerende arbeidsmiljø er svært viktig for en virksomhet. HR funksjonene er samtidig kanskje de vanskeligste. Råd og innspill fra en utenforstående kan ofte være viktige bidrag til å sikre et godt arbeidsmiljø. Bistand fra utenforstående kan bli særlig viktig når det oppstår spente situasjoner eller konflikter.

Varsling:
Varsling er en verdi, ikke et problem. Varslere som er tilstede i virksomheten kan lettere få kjennskap til kritikkverdige forhold, enn hva revisjoner og tilsyn kan. Samfunnet og den enkelte virksomhet er tjent med at kritikkverdige forhold ikke finner sted, eventuelt at de opphører.

Gransking:
Når noe skjærer seg, virksomheten mottar et varsel eller vanskelige forhold skal avdekkes, kan granskning bidra til å gi et godt grunnlag for håndtering av situasjonen. Det krever ofte tverrfaglig kompetanse. Bistand fra rådgivere som har erfaring med å håndtere slike prosesser er ofte nødvendig.

Personvern:
Vi skal selv kunne ha innsyn i opplysninger som andre har om oss. EUs personvernforordning (GDPR) sikrer oss dette. Den håndheves av Datatilsynet.

Tvister og prosedyre:
Når parter ikke blir enige og tvister oppstår, finnes flere verktøy som kan brukes. Før tvisten bringes inn for domstolene eller andre tvisteløsningsorganer, bør andre mekanismer for tvisteløsning forsøker.

Annen juridisk bistand:
Kvalifisert Juridisk bistand innen avgrensede områder er ikke mulig uten også å ha bredere juridisk kompetanse.