Rådgivning til eiere

En aktiv eier en pr. definisjon en eier som har en eller flere roller i eget selskap. Eieren kan også være styreleder, styremedlem, daglig leder, faglig leder og/eller utførende.  

Men som eier bør han/hun være opptatt av å bevare og videreutvikle de verdier som er bygget i virksomheten.

De mest krevende endringsprosesser en eier kommer ut for, er endringer i eierskapet slik som å ta inn nye eiere, overlate selskapet til neste generasjon, selge virksomheten etc.

Det er også viktige valg knyttet til det å drive videre, men med endret strategi – eksempelvis opp-/nedskalering – nisjeorientering, organisk og/eller strukturelle grep, verdiutviklende strategi. 

Verdisetting er ofte en del av en slik prosess, og i større endringsprosesser initiert av eiere vil ofte hele organisasjonen blir berørt – i familiebedrifter også hele familien. Og i alle disse tilfellene kommer jussen inn, og ivaretakelse av personer og relasjoner.

Mange eiere er ikke klar over hvor mye verdier de har, samt hvordan og i hvilken utstrekning de er eksponert for risiko.

ADI være samtalepartner for aktive eiere, og har erfaringer, alternative løsningsstrategier og maler og verktøy for å gi en effektiv og sikker rådgivning. 

Våre produkter

Eierstrategi

Eiere bør ha to sett med strategier: En innad om drift og retning for virksomheten og en utad om utvikling av eierskapet.

Eiersparring

Eiere har med jevne mellomrom behov for å klargjøre alternative utviklingsmuligheter for bedriften sin. I en verden med stadig raskere endringstakt blir dette temaet mer og mer aktualisert. 

Verdivurdering

Klargjøre selskapsverdier, i tilknytning til generasjonsskifte, kjøp eller salg, eller enhver form for endring av eierstruktur.

Salg og kjøp av bedrift

Hva bør gjøres for å få en god salgsprosess? Er kjøp den beste måten å vokse på? Disse og flere forhold finner du mer om her.

Generasjonsskifte

Hvordan gjennomføre dette på en måte som sikrer både virksomheten og familiefreden? Vi bruker våre erfaringer i vår rådgivning.

Finansiell analyse

Analyse av finansiell struktur, status og fremtidig kapitalbehov, utforme finansiell strategi og -plan som understøtter vedtatt eier/forretningsstrategi.

Finansiering

Få rett finansiering i rett bank til rett pris, tilpasset bedriftens finansiering til dagens situasjon og fremtiden. Refinansiering, prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering, mamagement buy out med mer er finansiering vi har god erfaring med.

Styrerekruttering

Styrets bør settes sammen av personer som er i stand til å takle virksomhetens hovedutfordringer, og som supplerer hverandre hva gjelder bakgrunn/erfaring, kompetanse og egenskaper. Vi hjelper til med å få satt sammen et verdiskapende styre.

Krav og forventning til styre

Omhandler alt fra eierstrategi til styreinstruks og en styreavtale i forhold til styregodtgjørelse m.v.

Styreinstruks og styreavtaler

Tekst

Aksjonæravtaler

Kompaniskap er nødvendigvis ikke faenskap hvis du klarlegger rammene for eierne gjennom tydelige avtaler.

Gransking

Mulige kritikkverdige forhold i virksomheten kan avdekkes på ulike måter; for eksempel av styremedlemmer, revisor eller ved at ansatte varsler til virksomhetens ledelse som sin arbeidsgiver.

Juridisk rådgivning

Eiere kan møte juridiske utfordringer knyttet til sitt eierskap. Blant annet om ansvar, skatt, avtale med sin virksomhet m.m.

Samfunnsansvar

En virksomhets ulike interessenter (aksjonærer, kunder/markedet, ansatte osv.), stiller stadig større krav til at en virksomhet tar samfunnsansvar (CSR), utover de krav som lovgivningen stiller.