Arbeidslivet rettsforhold

Menneskelige, hvordan ansatte behandles og ivaretas, er avgjørende for samfunnsutviklingen. Virksomheters ansvar og forpliktelser samt ansattes ansvar og rettigheter, er omspunnet av et omfattende regel- og avtaleverk.

På dette området er det viktig å finne balansen mellom menneskelige hensyn og virksomheters behov.

ADI Advokater har som mål å yte den aller beste bistand på dette viktige området. Både overfor virksomheter som arbeidsgivere og ansatte som arbeidstakere.

Tjeneste-områder

Arbeidsavtaler

I alle ansettelsesforhold skal det inngås skriftlige arbeidsavtaler. Ut over lovens minstekrav, er det stor frihet til å avtale innholdet.

Gode arbeidsavtaler skaper klarhet og trygghet både for arbeidsgiver og ansatt.  

Oppsigelse

En oppsigelse skal være skriftlig.

 Dersom det er arbeidsgiver som gir oppsigelse, har loven en rekke krav som må etterleves. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan være tjent med råd eller bistand fra advokat ved oppsigelse fra arbeidsgiver.

Sluttavtale

Opphør av arbeidsforhold kan skje uten oppsigelse. En oppsigelse kan også ende med at partene inngår en sluttavtale.

Når arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om at et arbeidsforhold skal avsluttes, er det en rekke forhold som partene må vurdere.

Belønnings- og incentivordninger

En særlig form for lønnsavtale, er lønn som er variabel, helt eller delvis. Ofte er den variable delen av lønnen knyttet til belønning.

 Belønnings- eller incentivklausuler i arbeidsavtaler, er krevende. Det er vanskelig å finne en god balanse mellom virkemiddel og det man ønsker å oppnå.

Virksomhetsoverdragelse

Ved oppkjøp og sammenslåinger av virksomheter, har arbeidsmiljøloven særlige bestemmelser når dette medfører at de ansatte får ny arbeidsgiver.

 Etterlevelse av disse kan være krevende og rådgivning er ofte nødvendig.