Varsling

Varsling er en verdi, ikke et problem.  Varslere som er tilstede i virksomheten kan lettere få kjennskap til kritikkverdige forhold, enn hva revisjoner og tilsyn kan. Samfunnet og den enkelte virksomhet er tjent med at kritikkverdige forhold ikke finner sted, eventuelt at de opphører.

Et varsel er ofte være krevende å håndtere.  Varselets innhold skal avklares av virksomheten som mottar dette. Varsler og den eller de som varselet rettes mot (omvarslede) skal ivaretas. 

Advokat Birthe Eriksen har doktorgrad i varsling og er en av landets fremste eksperter på området. Som firma har vi bred erfaring i bistand både til varslere og mottakere av varsler. Målsetningen med vår bistand er å sikre  at varsling fungerer i samsvar med sitt formål og at lovens krav til behandling blir etterlevd.

Tjeneste-områder

Varsler

Ansatte som opplever kritikkverdige forhold og som ønsker å varsle om disse, bør avklare en noen viktige forhold.

Ett er om det foreligger forhold som gir grunnlag for å varsle. Deretter om hvordan man bør varsle. Har man varslet blir det spørsmål om hvordan man som varsler har krav på å bli behandlet.

Omvarslet

Posisjonen som omvarslet kan være utsatt.

Virksomheten har plikt til å bistå og verne både varsler og omvarslet. Viktigheten av dette kan lett bli oversett.

 

Undersøkelse etter varsel

Plikten til å undersøke et varsel byr på utfordringer.

 Undersøkelsen skal etter loven være «tilstrekkelig». Det må vurderes konkret.

Det fins mange måte å undersøke et varsel på. Fra de enkle til en omfattende gransking. 

Habilitet

Et varsel som innebærer at ledelsen i en virksomhet kommer i søkelyset, er særlig utfordrende å håndtere.

Ofte vil det være hensiktsmessig å involvere ekstern bistand for å sikre habilitet ved behandling av varselet.

Varsling i offentlig sektor

Varsling i offentlig sektor reiser en rekke særlige problemstillinger.

Forvaltningsloven og annen offentligrettslig lovgivning gjør behandling av et varsel i offentlig sektor ekstra krevende.